No_0005 幸讃岐國安益郡之時軍王見山作歌

霞立  長春日乃  晩家流  和豆肝之良受 村肝乃  心乎痛見  奴要子鳥 卜歎居者  珠手次  懸乃宜久  遠神  吾大王乃  行幸能  山越風乃  獨座  吾衣手尓  朝夕尓  還比奴礼婆  大夫登  念有我母  草枕  客尓之有者  思遣  鶴寸乎白土  網能浦之  海處女等之  焼塩乃  念曽所焼  吾下情

続きを読む

No_0003 天皇遊獵内野之時中皇命使間人連老獻歌

八隅知之 我大王乃  朝庭  取撫賜   夕庭  伊縁立之  御執乃  梓弓之   奈加弭乃 音為奈利 朝獵尓  今立須良思  暮獵尓  今他田渚良之 御執能  梓弓之   奈加弭乃 音為奈里

続きを読む

No_0002 天皇登香具山望國之時御製歌

山常庭  村山有等  取與呂布 天乃香具山  騰立  國見乎為者  國原波  煙立龍   海原波  加萬目立多都 怜憾國曽  蜻嶋  八間跡能國者

続きを読む

No_0001 天皇御製歌

篭毛與 美篭母乳 布久思毛與 美夫君志持 此岳尓  菜採須兒 家告閑  名告紗根 虚見津 山跡乃國者  押奈戸手 吾許曽居  師吉名倍手 吾己曽座  我許背齒  告目 家呼毛名雄母

続きを読む